UE projects
Tytuł projektu: „System produktów IoT (Internet of Things) z branży pasywnej ochrony przeciwpożarowej z funkcją wykrywania naruszenia integralności przejścia przeciwpożarowego”.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka.

Oś priorytetowa I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw

Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Numer projektu: POIR.01.01.01-00-0732/19

Całkowita wartość wydatków na realizację projektu (PLN): 6 384 342,65

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych (PLN): 6 384 342,65

Wartość dofinansowania (PLN): 4 585 384,69


Okres realizacji: 01.09.2020 – 30.09.2023


Celem projektu jest zwiększenie aktywności B+R przedsiębiorstwa Intuseal poprzez realizację prac B+R, których wyniki Beneficjent wdroży do własnej działalności gospodarczej. Rezultatem projektu będzie komplet produktów biernej (pasywnej) ochrony przeciwpożarowej produkcji INTUSEAL, który - zainstalowany w danym, konkretnym budynku - będzie monitorować, analizować i wykrywać:

- zagrożenie pożarem wskutek awarii instalacji elektrycznej - podwyższenie temperatury blisko instalacji elektr. w danej ścianie budynku (mogące oznaczać np. grzanie się konkretnego kabla i zwarcie instalacji elektrycznej)

- potencjalne zagrożenie pożarem wskutek naruszenia integralności konkretnego przejścia pożarowego w budynku (tj. miejsca w ścianie lub stropie budynku, w którym zostały zamontowane produkty budowlane branży biernej ochrony przeciwpożarowej) np. poprzez wykonanie tam nieautoryzowanych prac remontowych - zagrożenie zalaniem - pęknięcie instalacji wodnej w ścianie budynku

- zagrożenie górnicze i sejsmiczne - wstrząsy budynku (ważne w obszarach narażonych na wstrząsy sejsmiczne lub szkody górnicze) i powiadamiać o tym zarządcę/administratora budynku i/lub służby ratunkowe.

Beneficjent INTUSEAL sp. z o.o. z siedzibą w Starej Iwicznej przy ul. Nowej 17, 05-500 Piaseczno, realizuje Projekt nr POIR.01.01.01-00-0627/15 pn. „Innowacyjne, pęczniejące materiały hybrydowe stanowiące zabezpieczenia przeciwpożarowe o zwiększonej odporności ogniowej z systemem zdalnej detekcji.” w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Celem Projektu jest opracowanie dwóch innowacyjnych, hybrydowych materiałów (kompozytów) o podwyższonej odporności ogniowej, posiadających właściwości pęcznienia w reakcji na wzrost temperatury ogniowej i dodatkowo wzbogaconych o innowacyjny system detekcji.

Wyniki projektu znajdą praktyczne zastosowanie w działalności Wnioskodawcy, który jako producent zaoferuje na rynku gamę produktów nowej generacji produktów z zakresu biernej ochrony ppoż. we wszelkiego rodzaju obiektach budowlanych (w tym użyteczności publicznej i budownictwie mieszkaniowym zbiorowym).

Projekt zakłada przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych w terminie od 1 listopada 2015 do 31 grudnia 2018. Całkowita wartość budżetu Projektu wynosi 3 445 609,80 PLN netto. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w dn. 08.06.2016 r. podpisało umowę nr POIR.01.01.01-00-0627/15-00 o dofinansowanie przedmiotowego Projektu w wysokości 2 685 539,38 PLN.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


This site uses cookies. More information.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close