Warunki transportu
1WARUNKI TRANSPORTU
1. Miejscem spełnienia świadczenia Sprzedawcy jest miejsce rozładunku towaru. Nie dotyczy to tych przypadków, gdy przewóz towarów nie następuje środkami transportu zapewnionymi przez Sprzedawcę – wówczas miejscem wykonania świadczenia jest miejsce, gdzie następuje załadunek towaru. Zasady te dotyczą również chwili spełnienia świadczenia.

2. W razie umówienia się, że transport jest wykonywany przez Sprzedawcę, Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia towaru do uzgodnionego miejsca bez jego wyładowania oraz pod warunkiem, że droga dojazdowa jest dostosowana do transportu ciężkiego.

3. Z chwilą wydania rzeczy przez Sprzedawcę, na Kupującego przechodzą korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia.

4. Ustalone terminy dostaw obowiązują Sprzedawcę jedynie pod warunkiem potwierdzenia przez Sprzedawcę terminu dostaw na piśmie.

5. Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego i fachowego wyładunku towaru, nie później niż w ciągu 2 godzin od dotarcia towaru na miejsce. Kupujący ponosi koszty rozładunku. W przypadku, gdy Kupujący nie dokonał rozładunku w określonym czasie 2 godzin, ponosi on także koszty przestoju pojazdu wraz z kierowcą.

6. Kupujący ma prawo wskazać inne, dodatkowe miejsce rozładunku pojazdu z towarem. W przypadku, gdy dostarczenie towaru do dodatkowego miejsca rozładunku spowoduje wydłużenie drogi transportu lub istotny wzrost kosztów transportu, wówczas dodatkowe powstałe w ten sposób koszty transportu obciążą Kupującego.

7. W każdym wypadku, Kupujący zobowiązany jest do zapłaty kosztów związanych z oczekiwaniem na wyładunek towaru oraz wszelkich innych kosztów i odpowiada wobec Sprzedawcy za szkody wynikłe z takiego opóźnienia.

8. Ubezpieczenie zakupionego towaru od ryzyka jego uszkodzenia w transporcie bądź utraty obciąża Kupującego, jeśli realizuje on transport we własnym zakresie.

9. Dane dotyczące frachtu nie mają charakteru zobowiązującego. Ceny podawane są w oparciu o koszty frachtu i wysyłki obowiązujące w dacie sporządzenia oferty. Późniejsze zmiany zalicza się odpowiednio na korzyść lub ciężar wydatków Kupującego.

10. Kupujący ponosi nadto koszty opakowania towaru na czas transportu, opłaty za opakowania i palety użyte do transportu zakupionego towaru, jak też koszty spowodowane potrzebą zabezpieczenia transportu albo ochrony materiałów.

11. Koszty i straty wynikłe w skutek nieuzasadnionej odmowy przyjęcia towaru, w tym również dodatkowe koszty i ryzyka transportowe, obciążają Kupującego.

12. Zwrot towaru jest możliwy jedynie w wypadku potwierdzenia warunków przyjęcia tego towaru przez Sprzedawcę.

13. W razie zmiany miejsca lub terminu dostawy przez Kupującego po potwierdzenie zamówienia, Kupujący pokrywa wszelkie wynikłe stąd koszty.

14. Kupujący zobowiązany jest starannie zbadać kompletność przesyłki bezpośrednio przy odbiorze i ustalić ewentualne braki lub uszkodzenia towaru powstałe w trakcie transportu.

15. Sprzedawca upoważnia niniejszym Kupującego, a Kupujący zobowiązuje się, do dopełnienia wszelkich formalności związanych z procedurą reklamacyjną związaną z przewozem towaru. Kupujący ma obowiązek zażądać od przewoźnika dokonania na liście przewozowym adnotacji o szkodzie lub zażądać przy odbiorze sporządzenia protokołu szkodowego pod rygorem utraty roszczeń odszkodowanych.

16. Zdarzenia nagłe zewnętrzne i niemożliwe do przewidzenia w dacie zawarcia umowy (siła wyższa), zwalniają Sprzedawcę z obowiązku zachowania przyjętych na siebie terminów wykonania umowy sprzedaży przez okres ich trwania.

17. Pod pojęciem siły wyższej rozumie się także spory między pracodawcami a pracownikami, w tym także pomiędzy pracownikami Sprzedawcy a Sprzedawcą, strajki, niezawinione przez Sprzedawcę zakłócenia w funkcjonowaniu zakładu dostawcy, zakłócenia w komunikacji, lub akty władzy państwowej utrudniające wykonanie zawartej Umowy.

18. Ogólne warunki transportu podane w cennikach. Koszty dostaw zgodnie z grupą dostaw:

GRUPA DOSTAW A – powyżej 1500,00 zł netto

GRUPA DOSTAW B – powyżej 2500,00 zł netto

GRUPA DOSTAW C – powyżej 5000,00 zł netto

GRUPA DOSTAW D – na zapytanie

This site uses cookies. More information.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close