Ogólne Warunki Sprzedaży
1§ 1. Postanowienia ogólne
1. Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych przez INTUSEAL Sp. z o.o. z siedzibą w 05-500 Piaseczno, Stara Iwiczna, ul. Nowa 17, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000562502, NIP 5223031827.

2. Ogólne Warunki Sprzedaży, zwane dalej również „OWS” obowiązują we wszystkich stosunkach handlowych, w których firma INTUSEAL Sp. z o.o. występuje jako Sprzedawca („Sprzedawca”), i mają zastosowanie do umów sprzedaży zawieranych przez Sprzedawcę z innymi podmiotami („Kupujący”, „Kontrahent”).

3. Zapoznanie się z niniejszymi warunkami jest wymagane od Kontrahenta w każdym przypadku, gdy składa on zamówienie lub zawiera umowę, gdyż stanowią one integralną część umów sprzedaży zawieranych ze Sprzedawcą.

4. Zawarcie umowy przez Kupującego bez zastrzeżeń oznacza, że Kupujący zapoznał się z niniejszymi OWS i wyraża zgodę na ich włączenie do treści umowy a nadto, że zostały one z Kupującym uzgodnione i mają zastosowanie wszędzie tam, gdzie strony inaczej nie postanowiły wyraźnie na piśmie, przy czym na Kupującym ciąży ciężar udowodnienia tego, iż istniało inne pisemne porozumienie Stron.

5. Niniejsze OWS są powszechnie dostępne na stronach internetowych Sprzedawcy, przez co strony zgodnie przyjmują , iż zostały one doręczone Kupującemu nie później niż przy zawarciu umowy. Jeżeli Kupujący pozostaje ze Sprzedawcą w stałych kontaktach handlowych obowiązują zawsze OWS aktualne na datę zawarcia danej umowy.
2§ 2. Oferty, wzorce i ceny
1. Oferty, reklamy i inne ogłoszenia o towarach oferowanych przez INTUSEAL Sp. z o.o. mają charakter wyłącznie informacyjny. Wzorce i próbki wystawiane przez INTUSEAL Sp. z o.o. mają wyłącznie charakter materiałów poglądowych i wystawowych.

2. Ceny określone w cennikach wysyłanych kontrahentom są wiążące do czasu pisemnego powiadomienia przez INTUSEAL Sp. z o.o. o ich zmianie. Ceny określone w cennikach nie obejmują podatku VAT.
3§ 3. Zawieranie i obowiązywanie umów
1.Każdorazowe złożenie zamówienia jest równoczesne z zawarciem umowy sprzedaży oraz zgodą na zastosowanie do niej niniejszych OWS, jeśli Sprzedawca potwierdzi to zamówienie w sposób przez strony przyjęty zgodnie z regulacjami zawartymi poniżej.

2. Zamówienie powinno być złożone w formie pisemnej i określić dokładną nazwę, adres i NIP Kupującego, asortyment, ilość zamawianego towaru, sugerowane miejsce dostarczenia towaru, termin odbioru od Sprzedawcy oraz być opatrzone pieczątką firmową i podpisane przez osobę uprawnioną do składania zamówień w imieniu Kupującego. Możliwe jest również składanie zamówień w formie elektronicznej lub faksowej. Zamówienie uważa się wówczas za skutecznie dokonane, gdy Sprzedawca potwierdzi to zamówienie w całości lub w części.

3. Sprzedawca może przyjąć (potwierdzić) zamówienie w całości lub w części. W potwierdzeniu zamówienia Sprzedawca podaje ilość i rodzaj towaru będącego przedmiotem sprzedaży, jego cenę oraz termin i sposób płatności za towar. Termin dostawy oraz termin, zapłaty uważane są za zastrzeżone na korzyść Sprzedawcy.

4. Kupujący jest zobowiązany do odbioru towaru w ustalonym terminie. Kupujący nie może jednostronnie zrezygnować ze złożonego zamówienia.

5. Wszelkie wpłacone przez Kupującego kwoty na poczet zamówienia stanowią zaliczkę, jednakże ma ona ten skutek, iż w razie rezygnacji przez Kupującego z zamówienia z jakiegokolwiek powodu, Sprzedawca ma prawo zaliczkę zachować. W razie konieczności zwrotu zaliczki Kupującemu, ulega ona zwrotowi po potrąceniu wszelkich kosztów i wydatków poniesionych przez Sprzedawcę w związku z zamówieniem.

6. Do ceny ujętej w cenniku, ofercie lub potwierdzeniu zamówienia dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.

7. W przypadku podwyższenia przez poddostawców Sprzedawcy cen produktów, Kupujący wyraża zgodę na odpowiednie podwyższenie ceny określonej w umowie, cenniku, ofercie lub potwierdzeniu zamówienia.

8. W przypadku, kiedy cena określona jest w złotych polskich, a pomiędzy datą zawarcia umowy a datą wykonania umowy nastąpi zmiana kursu waluty, Sprzedawca ma prawo zmiany ceny odpowiednio do zmiany kursu waluty obcej określonej według średniego kursu jej notowań ogłaszanych przez NBP.
4§ 4. Warunki płatności
1. Datą wykonania świadczenia pieniężnego (datą zapłaty) jest data zaksięgowania środków na rachunku Sprzedawcy.

2. W razie opóźnienia Kupującego w zapłacie za jakąkolwiek fakturę lub zapłatę za towar, Sprzedawcy przysługują według jego wyboru następujące uprawnienia:
a. Może zażądać zapłaty odsetek na zasadach określonych w Ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych albo innych aktualnie obowiązujących regulacjach;
b. Ma prawo zaliczenia każdej zapłaty dokonanej przez Kupującego z tytułu jakiejkolwiek faktury w pierwszej kolejności na poczet odsetek za opóźnienie, a następnie należności najdawniej wymagalnych. Postanowienie niniejsze uchyla uprawnienia dłużnika co do zaliczenia zapłaty (wynikających z art.451§1 kodeksu cywilnego);
c. Ma prawo dochodzenia, obok należności głównej i odsetek za opóźnienie, również zwrotu kosztów sądowych, egzekucyjnych, zastępstwa procesowego oraz dochodzenia zwrotu kosztów związanych z windykacją należności, także kosztów ubezpieczenia wierzytelności;
d. Może zażądać od Kupującego zwrotu towarów, za które Kupujący nie zapłacił. Może też wystąpić o odszkodowanie, jeśli towar został zużyty lub uszkodzony, a zwłaszcza, gdy wartość towaru odebranego z magazynu Kupującego jest niższa od kwoty zapłaty, którą Kupujący powinien uiścić za otrzymany towar;
e. Może odmówić wydania kolejnej partii towarów;
f. Ma prawo postawienia w stan natychmiastowej wymagalności wszystkich zobowiązań Kupującego względem Sprzedawcy i domagania się zapłaty jednorazowo wszystkich istniejących zobowiązań, niezależnie od widniejących na fakturze lub inaczej uzgodnionych terminów zapłaty;
g. Ma prawo anulowania przyznanych upustów i rabatów na przyszłe zamówienia;
h. Ma prawo domagania się płatności za następne partie towaru (albo następne zamówienie) wyłącznie w formie przedpłaty lub za gotówkę.

3. Strony wyłączają niniejszym możliwość dokonywania przez Kupującego jakichkolwiek potrąceń z zapłaty należnej Sprzedawcy. Nie wyłącza to możliwości jednostronnego potrącenia przez Sprzedawcę własnych wierzytelności z wierzytelnościami Kupującego.

4. Strony wyłączają niniejszym również możliwość dokonywania cesji jakichkolwiek wierzytelności Kupującego wobec Sprzedawcy, chyba, że Sprzedawca wyrazi na to zgodę na piśmie.

5. Sprzedawcy przysługuje prawo własności zakupionego przez Kupującego towaru, do chwili całkowitej zapłaty za ten towar oraz należności z towarem związane, takie jak koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (zastrzeżenie prawa własności rzeczy sprzedanej). Do czasu uregulowania ceny z tytułu nabycia rzeczy od Sprzedawcy oraz pokrycia pozostałych kosztów wynikających z umowy. Kupujący nie może dokonywać jakichkolwiek czynności, których skutkiem byłoby zbycie lub obciążenie zakupionych rzeczy, względem których w mocy pozostaje zastrzeżenie własności.

6. Zapłata do rąk przedstawiciela Sprzedawcy może nastąpić tylko na podstawie udzielonego przez Sprzedawcę pisemnego pełnomocnictwa do przyjęcia zapłaty przez tego przedstawiciela.

7. Skonto za wpłatę gotówkową wymaga odrębnego uzgodnienia. W przypadku takiego uzgodnienia skonto oblicza się od ceny netto po potrąceniu rabatu i innych upustów oraz poniesionych przez Sprzedawcę kosztów transportu, ubezpieczenia i pakowania. Warunkiem koniecznym do przyznania skonta jest, aby w rozrachunku Kupującego nie było zaległości w zapłacie poprzednich należności.

8. Złożenie weksla lub czeku przez Kupującego nie stanowi zapłaty, chyba że strony inaczej postanowiły na piśmie.

9. W razie powstania trudności płatniczych u Kupującego, a w szczególności w razie zwłoki w zapłacie, Sprzedawca jest uprawniony do wstrzymania się z wykonaniem umowy i uzależnienia dalszego jej wykonywania do uiszczenia zapłaty ceny przed dostawą, albo zażądania ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia, które gwarantuje zaspokojenie istniejących zobowiązań płatniczych Kupującego wobec Sprzedawcy. Ponadto wszelkie istniejące zobowiązania, względem których Sprzedawca udzielił Kupującemu zgodny na zwłokę w ich zapłacie stają się wymagalne.

10. W przypadku przeterminowanych płatności, nieuregulowania odsetek za opóźnione płatności, lub przekroczenia ram kredytowych przez Kupującego realizacja kolejnych zamówień zostaje wstrzymana do czasu dokonania stosownych płatności.

11. Kupujący zrzeka się bezwarunkowo i nieodwołalnie prawa zatrzymania wynikającego z wcześniejszych albo innych bieżących stosunków umownych.

12. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Kupującego do wstrzymania zapłaty za towar bądź za jego część.
5§ 5. Warunki dostawy
1. Miejscem spełnienia świadczenia Sprzedawcy jest miejsce rozładunku towaru. Nie dotyczy to tych przypadków, gdy przewóz towarów nie następuje środkami transportu zapewnionymi przez Sprzedawcę – wówczas miejscem wykonania świadczenia jest miejsce, gdzie następuje załadunek towaru. Zasady te dotyczą również chwili spełnienia świadczenia.

2. W razie umówienia się, że transport jest wykonywany przez Sprzedawcę, Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia towaru do uzgodnionego miejsca bez jego wyładowania oraz pod warunkiem, że droga dojazdowa jest dostosowana do transportu ciężkiego.

3. Z chwilą wydania rzeczy przez Sprzedawcę, na Kupującego przechodzą korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia.

4. Ustalone terminy dostaw obowiązują Sprzedawcę jedynie pod warunkiem potwierdzenia przez Sprzedawcę terminu dostaw na piśmie.

5. Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego i fachowego wyładunku towaru, nie później niż w ciągu 2 godzin od dotarcia towaru na miejsce. Kupujący ponosi koszty rozładunku. W przypadku, gdy Kupujący nie dokonał rozładunku w określonym czasie 2 godzin, ponosi on także koszty przestoju pojazdu wraz z kierowcą.

6. Kupujący ma prawo wskazać inne, dodatkowe miejsce rozładunku pojazdu z towarem. W przypadku, gdy dostarczenie towaru do dodatkowego miejsca rozładunku spowoduje wydłużenie drogi transportu lub istotny wzrost kosztów transportu, wówczas dodatkowe powstałe w ten sposób koszty transportu obciążą Kupującego.

7. W każdym wypadku, Kupujący zobowiązany jest do zapłaty kosztów związanych z oczekiwaniem na wyładunek towaru oraz wszelkich innych kosztów i odpowiada wobec Sprzedawcy za szkody wynikłe z takiego opóźnienia.

8. Ubezpieczenie zakupionego towaru od ryzyka jego uszkodzenia w transporcie bądź utraty obciąża Kupującego, jeśli realizuje on transport we własnym zakresie.

9. Dane dotyczące frachtu nie mają charakteru zobowiązującego. Ceny podawane są w oparciu o koszty frachtu i wysyłki obowiązujące w dacie sporządzenia oferty. Późniejsze zmiany zalicza się odpowiednio na korzyść lub ciężar wydatków Kupującego.

10. Kupujący ponosi nadto koszty opakowania towaru na czas transportu, opłaty za opakowania i palety użyte do transportu zakupionego towaru, jak też koszty spowodowane potrzebą zabezpieczenia transportu albo ochrony materiałów.

11. Koszty i straty wynikłe w skutek nieuzasadnionej odmowy przyjęcia towaru, w tym również dodatkowe koszty i ryzyka transportowe, obciążają Kupującego.

12. Zwrot towaru jest możliwy jedynie w wypadku potwierdzenia warunków przyjęcia tego towaru przez Sprzedawcę.

13. W razie zmiany miejsca lub terminu dostawy przez Kupującego po potwierdzenie zamówienia, Kupujący pokrywa wszelkie wynikłe stąd koszty.

14. Kupujący zobowiązany jest starannie zbadać kompletność przesyłki bezpośrednio przy odbiorze i ustalić ewentualne braki lub uszkodzenia towaru powstałe w trakcie transportu.

15. Sprzedawca upoważnia niniejszym Kupującego, a Kupujący zobowiązuje się, do dopełnienia wszelkich formalności związanych z procedurą reklamacyjną związaną z przewozem towaru. Kupujący ma obowiązek zażądać od przewoźnika dokonania na liście przewozowym adnotacji o szkodzie lub zażądać przy odbiorze sporządzenia protokołu szkodowego pod rygorem utraty roszczeń odszkodowanych.

16. Zdarzenia nagłe zewnętrzne i niemożliwe do przewidzenia w dacie zawarcia umowy (siła wyższa), zwalniają Sprzedawcę z obowiązku zachowania przyjętych na siebie terminów wykonania umowy sprzedaży przez okres ich trwania.

17. Pod pojęciem siły wyższej rozumie się także spory między pracodawcami a pracownikami, w tym także pomiędzy pracownikami Sprzedawcy a Sprzedawcą, strajki, niezawinione przez Sprzedawcę zakłócenia w funkcjonowaniu zakładu dostawcy, zakłócenia w komunikacji, lub akty władzy państwowej utrudniające wykonanie zawartej Umowy.

18. Ogólne warunki transportu podane w cennikach.
6§ 6. Opakowanie
1. Sprzedawca dołoży wszelkich, aby towar, który ma być dostarczony Kupującemu był należycie opakowany.

2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z właściwości zastosowanego materiału zwykle używanego do opakowania towaru danego rodzaju.

3. W wypadku kiedy towar powinien być dostarczony, Sprzedawca stosować będzie palety jedno- i wielorazowe niepodlegające zwrotowi.
7§ 7. Rękojmia i gwarancja oraz procedura reklamacyjna
1. Kupujący oświadcza że, nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22 kodeksu cywilnego.

2. Z mocy niniejszego OWS, do zawartej umowy nie mają zastosowania przepisy kodeksu cywilnego o rękojmi za wady towaru, jednakże Sprzedawca może, według swego wyboru, uwzględnić reklamację Kupującego, jeśli uzna ją za uzasadnioną i jeśli spełnione będą warunki poniższe:
a. Reklamacja zostanie zgłoszona niezwłocznie i nastąpi to na piśmie;
b. Jeśli reklamacja dotyczy ilości towaru wynikłej z błędnego zapakowania, reklamację należy zgłosić najpóźniej w dniu następnym po rozładowaniu, jeśli zaś dotyczy szkody zaistniałej w transporcie – należy ją zgłosić w dniu rozładunku, przy czym niezbędne jest umieszczenie adnotacji o niewłaściwym stanie towaru w momencie rozładunku na liście przewozowym i potwierdzenie przez reprezentanta przewoźnika;
c. Jeśli reklamacja dotyczy jakości towaru, należy ją zgłosić w ciągu tygodnia od dnia wykrycia wady;
d. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, dopuszcza się możliwość wymiany towaru na nowy, wolny od wad lub zastosowanie upustu. Załatwienie reklamacji w wyżej opisany sposób wyklucza możliwość domagania się dalszych rekompensat.
e. Do czasu ostatecznego rozpatrzenia reklamacji, Kupujący obowiązany jest przechowywać towar podlegający reklamacji z należytą starannością, tak aby nie nastąpiło jego uszkodzenie lub powstanie braków, jak również utrata właściwości, które ten towar posiada.
f. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe przechowywanie towaru, szkody powstałe w rozładunku z winy Kupującego lub osoby trzeciej.
g. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest posiadanie przez Kupującego dokumentacji fotograficznej ukazującej rodzaj i rozmiar wady mającej podstawę do reklamacji i przekazanie dokumentacji Sprzedawcy.
h. Zwroty przyjmowane są do 30 dni od daty wystawienia dokumentu sprzedaży. Zwrot na koszt Kupującego.
8§ 8. Postanowienia końcowe
1. Wszelkie doręczenia dokonywane przez Sprzedawcę do Kupującego na adres widniejący w zamówieniu albo w innej kierowanej przez Kupującego do Sprzedawcy korespondencji, będą skuteczne i w razie nieodebrania przesyłki, datą skutecznego doręczenia będzie data, w której nie udało się doręczyć przesyłki albo data upływu terminu drugiego awiza.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWS mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

3. W przypadku nieważności niektórych postanowień OWS wskutek wprowadzenia odmiennych regulacji ustawowych, pozostałe postanowienia nie tracą swojej ważności.

4. Sprzedawca i Kupujący będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych w związku z wykonaniem umów objętych niniejszymi warunkami. W przypadku braku porozumienia w terminie miesiąca od dnia zgłoszenia zaistnienia sporu drugiej stronie, właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sad właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

This site uses cookies. More information.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close